JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ IPMA C SZINT: PROJEKTMENEDZSER

 

 

KÖVETKEZŐ VIZSGA JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE

2018 ÁPRILIS 1.

jelentkezem >>

 

Érvényes 2014. június 16-tól visszavonásig.

készült: az IPMA Certfification Regulations and Guidelines 3.10, September 2010 elvárásai alapján, az ISO 17024:2003 személyi tanúsításra vonatkozó szabványának megfelelően.

 

Jelentkezési feltételek:

(ICRG 3.10 3.2)

 • Legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalat nem komplex projektek vezetői szerepében az elmúlt 6 év vonatkozásában. A 6 év megfelelő indoklással kiterjeszthető 9 évre.

 

Elvárt alapkompetenciák:

(ICRG 3.10 3.2)

A jelentkező képes legyen nem komplex projektek menedzselésére és/vagy egy komplex projekt menedzserének támogatására (asszisztensként), a projektmenedzsment minden kompetencia elemére vonatkozóan:

 • egy nem komplex projektben felelős legyen annak összes projektmenedzsment vetületéért, vagy egy komplex projekt alprojektjeinek vezetéséért,
 • képes legyen a helyzethez illő projektmenedzsment folyamatok, módszerek, technikák és eszközök alkalmazására.

 

A minősítés folyamatának áttekintése IPMA C szinten:

(ICRG 3.10 6.1)

szakaszok

lépések

1. Jelentkezés

Jelentkezési dokumentáció (jelentkezési lap, önéletrajz, referencia személyek listája, önértékelés, portfólió- /program-/projektlista, Saját Projekt Esettanulmányra vonatkozó javaslat, Etikai Kódex elfogadása, vizsgadíj befizetésének igazolása) beadása.

2. Írásbeli vizsga

Részvétel 5 órás írásbeli vizsgán: összesen 46 db tesztkérdés, és összesen 14 esszékérdés: kompetenciaterületenként 8-3-3. Az írásbeli vizsgákat a vizsgafordulóban meghirdetett módon: papír alapon vagy webvizsgaként lehet teljesíteni. A webvizsgára a vizsgahelyszínre saját laptopot kell hozni, töltővel, wifikapcsolódási lehetőséggel és már kipróbált internet böngészővel.

3. Saját Projekt Esettanulmány (SPE) elkészítése

A vizsgázó írásban a Saját Projekt Esettanulmányon (5-15 oldal max. 10 oldal melléklettel) keresztül mutatja be kompetenciáit egy olyan valós, nem  komplex projekten keresztül, amelyet saját maga vezetett.

4. Személyes interjú

A vizsgázó egy 1-1,5 órás személyes interjú keretében mutatja be kompetenciáit. Az interjú során a vizsgabiztosok által kiválasztott, kompetencia területenként 6-2-2 kompetencia elem megbeszélésére kerül sor.

5. Értékelés és döntés a minősítésről

A két kijelölt vizsgabiztos összegzi értékeléseit, és írásos javaslatot tesz a vizsgaközpont felé. A vizsgaközpont dönt a javaslatokról. Az értékelések lezárását követő kb. 3-ik héten a vizsgaközpont kiértesíti a vizsgázót. A vizsgázok kitöltik a weben a "Vizsgaközpont értékelése" kérdőívet. Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont magyar és angol nyelvű oklevelet állít ki és ad át.

 

A részletes teendőket és a feltöltendő dokumentumokat illetően a weben történő regisztráció és jelentkezés során kap tájékoztatást. A regisztráció során kapott egyéni azonosítóval a vizsgázók a web-en követhetik saját minősítési folyamatuk előrehaladását.

 

Az IPMA C szint minősítéséhez kapcsolódó kiegészítő útmutatások:

(ICRG 3.10 6.1)

A személyes adatok között érdemes a jövőben várhatóan nem változó, magán e-mail címet (nem cégeset) megadni, mivel a vizsgaközpont ezen keresztül tartja a kapcsolatot a vizsgázóval.

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a szükséges személyes adatokat.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy:

 • megismerte a rá váró minősítési folyamatot,
 • hajlandó a minősítés során a minősítéséhez szükséges projektinformációt szolgáltatni, beleértve az esetlegesen nem projektmenedzsmenttel töltött időszakokat is,
 • hajlandó a vizsgadíjat (a kiállított számla ellenében) megfizetni,
 • magára nézve elfogadja az Etikai Kódexet,
 • hozzájárul vagy nem járul hozzá sikeres minősítése esetén nevének, oklevél számának és lejárati dátumának publikálásához az IPMACERT.HU web-listáján.

A jelentkezési folyamat lépései és részletei a jelentkezési web-oldalon találhatók.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a jelentkező felsőoktatásban nyert végzettségeit, egyéb oktatásokon és képzéseken nyert végzettségeit, szakmai képesítéseit és szakmai karrierjének részleteit. Tartalmaznia kell továbbá, hogy:

 • milyen projektmenedzsment képzésen, vagy a projektmenedzsment tárgyához tartozó képzésen vett részt,
 • milyen projektmenedzsment irodalmat tanulmányozott,
 • milyen projektmenedzsment körébe tartozó publikációi vannak. 

A referencia személyek listája alapján a kijelölt vizsgabiztosok annyi referencia személyt keresnek meg, amennyit szükségesnek látnak a vizsgázó jelentkezési feltételeinek és kompetenciáinak értékeléséhez. A listának tartalmaznia kell legalább 1 felettest, legalább 1 személyt, aki a megrendelői oldal képviselője és legalább 1 személyt, aki a projekt team tagja volt. Az adatok közt a referencia személy szervezetének, beosztásának, valamint telefonszámának és e-mail címének egyaránt szerepelnie kell. A referencia személyt a vizsgázónak érdemes előre tájékoztatnia arról, hogy vizsgaközpontunk várhatóan felkeresi.

Az önértékelést minden jelentkezőnek ki kell töltenie az IPMACERT.HU honlap "Jelentkezés" területén. Az önértékelés során a saját tudását és tapasztalatát kell értékelnie minden, az ICB3.0 kompetencia rendszerben található elemet illetően.

A projektlistának be kell mutatnia, hogy a jelentkező milyen projektben/programban vett részt, és hogy ezek alapján megfelel a jelentkezési feltételeknek. A listában felsorolt minden egyes projektet illetően a következő információk megadása szükséges:

 • a projekt neve
 • megbízója
 • érdekelt felek felsorolása
 • leszállítandó terméke (szolgáltatása)
 • kezdete és vége (év, hónap), főbb szakaszai (év, hónap)
 • költségvetése (HUF)
 • projektmenedzsment-komplexitás bemutatása
 • jelentkező által betöltött szerep és hozzákapcsolódó felelősségek
 • jelentkező adott szerepben betöltött időtartama (év, hónap)
 • jelentkező adott szerepben befektetett teljesítménye (főállás %-ában)

A Saját Projekt Esettanulmányra (SPE) vonatkozó javaslatnak 1-3 oldalban és ehhez csatolt mellékletekben (ami szervezeti ábrát és sávos ütemtervet /GANTT ábra/ is tartalmaz) kell bemutatnia az esettanulmányként feldolgozásra ajánlott saját projektet. A javaslatot a kijelölt vizsgabiztosok értékelik, amely alapján a vizsgaközpont visszajelzést ad: az SPE-tervet jóváhagyja, vagy szükség esetén változtatást, módosításokat kér. A visszajelzés e-mailen keresztül történik,  a jelentkezés befogadásától számított egy héten belül.

Az SPE-javaslatnak követnie kell az SPE első részének kötelező tartalomjegyzékét, tartalmában illeszkedve az 1-3 oldalnyi korláthoz:

 • háttér bemutatása (projekt típusa, hatóköre, megrendelői oldala, egyéb érdekelt/érintett felek, erőforrás igénye, komplexitása, stb.)
 • a projekt célrendszere
 • a projekt szervezete
 • a vizsgázó szerepe a bemutatott projektben és ehhez kapcsolódó felelősségei
 • a projekt meghatározó (szakmai és menedzsment) jellemzői
 • az egyes projektszakaszok eredményei

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell az Etikai Kódex elfogadásáról.

A jelentkezőnek igazolnia kell a vizsgadíj befizetését.

 

Az írásbeli vizsga 5 órás, és a következő részeket tartalmazza:

 • 46 db tesztjellegű kérdés
 • 14 db esszékérdés: adott projektmenedzsment kompetencia elemhez kapcsolódó témakörről kell esszét írni. Az esszék kompetencia területenkénti megosztlása: (A) a PM technikái: 8 db, (B) személyes jellemzők: 3 db, (C) a PM kontextusa: 3 db.

A vizsgázó írásban a Saját Projekt Esettanulmányon (5-15 A4 oldal max. 10 A4 oldal melléklettel, mindkettő betűmérete 11 pont) keresztül mutatja be kompetenciáit egy olyan valós, nem komplex projekten keresztül, amelyet saját maga vezetett.

 

Az SPE-et a következők szerint kell megírni:

SPE első rész:

Terjedelme az elkészített SPE max. 20%-a.

Funkciója: a vizsgabiztosok számára az SPE tárgyául kiválasztott projektet, mint értelmezési keretet bemutatni a második részben bemutatott kompetencia elemek értékeléséhez.

Értékelése: az első rész tartalmát a vizsgabiztosok nem értékelik, ugyanis a projekt szakmai vetülete nem tartozik a személyi tanúsítás alapján kiépített IPMA vizsgáztatás hatókörébe.

Kötelező tartalomjegyzéke:

 • háttér bemutatása (projekt típusa, hatóköre, megrendelői oldala, egyéb érdekelt/érintett felek, erőforrás igénye, komplexitása, stb.)
 • a projekt célrendszere
 • a projekt szervezete
 • a vizsgázó szerepe a bemutatott projektben és ehhez kapcsolódó felelősségei
 • a projekt meghatározó (szakmai és menedzsment-) jellemzői
 • az egyes projektszakaszok eredményei

SPE második rész:

Terjedelme az elkészített SPE min. 80%-a.

Funkciója: az SPE tárgyául kiválasztott projekt megadja a vizsgabiztosok számára a kiválasztott kompetenciaelemek értékeléséhez szükséges értelmezési keretet és az ehhez kapcsolódó információkat, ami lehetővé teszi a vizsgázó által kiválasztott, a projekt projektmenedzsmentjére vonatkozó kompetenciák és ehhez kapcsolódó módszerek, eszközök és technikák alapos értékelését. A személyi tanúsítás alapján kiépített IPMA vizsgáztatás lényege ugyanis nem a bemutatott projekt értékelésében áll, hanem a vizsgázónak a bemutatott projektben használt projektmenedzsment eszközök és módszerek, az adott projekthez illeszkedő tudatos, hozzáértő és kompetens használatának értékelésében, amely a jövőre kivetítve különböző, ám a projektmenedzsment vetületét tekintve hasonló projektekben valószínűsíti a vizsgázó helytállását és sikerét, azaz kompetenciáját.

A vizsgázó által kiválasztandó kompetenciaelemek: az SPE-nek a Projektmenedzsment technikái kompetencia területből legalább 12-t, a Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia területből legalább 5-öt, a Projektmenedzsment kontextusa kompetencia területből legalább 4-et kell bemutatnia, úgy hogy az SPE-ben jelöli, hogy melyik kompetenciaelemről ír.

Értékelése: a második rész tartalmát a vizsgabiztosok kompetenciaelemenként értékelik, külön az eszközök és technikákra vonatkozó tudás dimenzióra, és külön az eszközök és technikák helyzetfüggő alkalmazására vonatkozó készséget is magába foglaló tapasztalati dimenzióra.

Kötelező tartalomjegyzék:

Minden egyes kiválasztott kompetenciaelem kapcsán a következő elemzési lépéseket kell megtenni és és írásban rögzíteni:

 • a bemutatott projektben az adott kompetenciaelemhez kapcsolódó és megoldandó

projektmenedzsment probléma/feladat/kihívás bemutatása,

 • az alkalmazott projektmenedzsment megoldás/kezdeményezés (eszközök, technikák és módszerek) kiválasztásának, esetleg helyzetre szabásának indoklása, a megoldás/kezdeményezés bemutatása,
 • az alkalmazott projektmenedzsment megoldás/kezdeményezés nem-szakmai, hanem

projektmenedzsment terméke, eredményének és/vagy eredménytelenségének bemutatása,

 • az alkalmazott projektmenedzsment megoldás/kezdeményezés múltbéli tapasztalatainak levonása (lényegre törő elemzés és értékelés) és a tapasztalatok jövőre vonatkozó személyes tanulsággá formálása, és felhasználásának előrevetítése jövőbeni saját portfóliókban/programokban/projektekben.

Mellékletek:

Terjedelme: max. 10 oldal

Funkciója: az SPE szöveges részét ábrákkal kiegészíteni.

Nyilatkozatok:

Terjedelme: kb. 1 oldal, amely nem számít bele az SPE terjedelemébe.

Funkciója: az SPE kapcsán különböző jognyilatkozatok rögzítése.

Kötelező tartalma:

1) Nyilatkozat arról, hogy a bemutatott projektet az SPE készítője - aki egyben a vizsgázó - saját maga vezette.

2) Nyilatkozat arról, hogy a beadott SPE-t a vizsgázó teljes egészében maga készítette, teljes egészében és kizárólagosan tulajdonosa a szerzői jogoknak.

3) Nyilatkozat arról, hogy a beadott SPE-ben bemutatott projektre vonatkozóan a vizsgázó jogosult az SPE-ben bemutatott információk és dokumentumok vizsgaközponttal való megosztására a vizsgafolyamat keretében. (A vizsgaközpont titoktartási kötelezettségét lásd a jelen útmutató utolsó fejezetében).

4) Nyilatkozat arról, hogy a beadott SPE-re vonatkozóan a vizsgázó maga is titoktartási kötelezettséget vállal.

A személyes interjú időtartama 1–1,5 óra, amelynek során a vizsgabiztosok a vizsgázó önértékelése, műhelymunkán nyújtott teljesítménye és SPE-je alapján előre összeállított kérdéseket tesznek fel a vizsgázónak. A kérdések irányulhatnak a jelentkezés során beadott dokumentumok tartalmának ellenőrzésére, a vizsgázó tudásának és tapasztalatainak erősségeire és gyengeségeire, hiányterületeire, továbbá a vizsgázó projektmenedzsment területen meglévő kompetenciáinak helyszíni demonstrálására. A vizsgázónak lehetősége van, hogy az interjú során válaszait dokumentumokkal (pl.státuszriportok, kézikönyvek) támassza alá. Az interjú során a Projektmenedzsment technikái kompetencia

területből legalább 6-ot, a Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia területből legalább 2-t, a Projektmenedzsment kontextusa kompetencia területből legalább 2-t kell

érinteni az interjú során. Ezt kiegészítheti néhány kérdés a hazai és nemzetközi projektmenedzsment szakmai közéletben való tájékozottságra vonatkozóan.

 

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0):

(ICRG 3.10 2.5)

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0, June 2006) a következő területeket öleli fel:

1 Projektmenedzsment technikái kompetencia terület (20 elem)

2 Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia terület (15 elem)

3 Projektmenedzsment kontextusa kompetencia terület (11 elem)

A kompetencia rendszer a honlapunkról letölthető.

 

Az IPMA C szint értékelése:

(ICRG 3.10 7.1.2)

A vizsgázók minősítésekor a vizsgabiztosok az egyes kompetencia területekre adott értékeléseket a következő súlyozással veszik figyelembe:

1 Projektmenedzsment technikái kompetencia terület 60%

2 Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia terület 20%

3 Projektmenedzsment kontextusa kompetencia terület 20%

A vizsgabiztosok a vizsga egyes elemeit, azaz az írásbeli vizsga, a Saját Projekt Esettanulmány és az interjú során nyert értékeléseket kompetencia területenként átlagolják és a fenti súlyokkal súlyozzák, majd az így kapott értékeket összesítik külön tudás és tapasztalat dimenziókra.

A tudás értékelésekor egy 0-10-ig terjedő skálán legalább 5,0 pontot, a tapasztalat értékelésekor egy 0-10-ig terjedő skálán legalább 4,0 pontot, átlagban egy 0-10-ig terjedő skálán legalább 4,5 pontot kell szereznie a sikeres vizsgázónak.

Az önértékelést a vizsga során az interjú kérdések kialakítása során figyelembe veszik, de nem számítják be az értékelési pontrendszerbe.

 

Javasolt irodalom a minősítéshez:

Mind a négy IPMA szintre vonatkozóan ugyanaz a javasolt irodalom áll rendelkezésre, amely az IPMACERT.HU honlap "HU - Minősítés magyar nyelven" alatt található.

 

Visszalépés a minősítési folyamatból:

A minősítési folyamatban nincs lehetőség visszalépésre. Aki mégis amellett dönt, hogy nem kívánja folytatni a vizsgát, vagy kizárásra kerül szabálytalanság miatt, vagy elmulasztja a megadott határidő bármelyikét, illetve sikertelenül vesz részt a minősítésen, elveszti a befizetett vizsgadíjat, amelynek visszafizetésre nincs mód.

 

Sikertelen minősítés ismétlése:

Sikertelen vizsga részbeni ismétlése (pótvizsga):

A sikertelen vizsgát követően pótvizsgára csak az adott szint írásbeli részvizsgájára vonatkozóan van lehetőség. Pótvizsgára a sikertelen vizsgáról és a pótvizsga lehetőségéről tájékoztató e-mail értesítés megküldését követő 30 napig lehet jelentkezni.

A pótvizsga részletei a "Pótvizsgák eljárásrendje" alatt találhatók meg az ipmacert.hu honlapon.

 

Sikertelen vizsga teljes körű ismétlése:

A sikertelen minősítés teljes körű ismétlésére legkorábban a sikertelen minősítésről szóló értesítést követő 6 hónap eltelte után kerülhet sor. Az ismételt minősítés esetén a jelentkezőnek a teljes vizsgadíj befizetése mellett újra kell kezdenie a minősítési folyamatot.

 

A minősítés érvényessége IPMA C szinten:

(ICRG 3.10 6.1.6.2)

Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont névre szóló oklevelet állít ki magyar és angol nyelven, amelyek a kiállítást követő 5 évig érvényesek. Az oklevél átadásának/postázásának feltétele, hogy a vizsgázó kitöltse a vizsgaközpont által számára megküldött, a minősítés eljárásrendjére és működésére vonatkozó kérdőívet. Az érvényes minősítéssel rendelkezők nevét, az oklevél sorszámát és annak érvényesség lejárati dátumát a vizsgaközpont a sikeres vizsgázó jelentkezési lapon megtett írásos engedélyével az IPMACERT.HU honlap publikus "IPMACERT.HU érvényes minősítések adatbázisa" listájában teszi közzé és tartja karban.

 

A minősítés megújítása IPMA C szinten:

A minősítés megújításának alapvető feltétele, hogy a minősített személy igazolja, hogy a minősítés érvényességének ideje alatt folyamatosan gondoskodik saját projektmenedzsment szakmai fejlődéséről. Ennek keretében évente 35 órát szakmai önfejlesztéssel (pl. továbbképzéssel, konferencia részvétellel, tapasztalatcserével, szakirodalom olvasással, előadással vagy publikációval stb.) kell eltöltenie. A megújításhoz megkövetelt szakmai fejlesztési tevékenység felsorolását az “Oktatások és továbbképzések listája” sablonon, a megújításkor esedékes jelentkezési anyag részeként kell a vizsgaközpont felé benyújtani. A követhetőség és a valós, elegendő mértékű önfejlesztés érdekében vizsgaközpontunk határozottan javasloja e sablonnak rendszeres, naprakész vezetését közvetlenül a minősítés megszerzésétől kezdve! A sablon letölthető az ipmacert.hu oldalról.

A minősítés érvényességének figyelemmel kísérése kizárólag a minősített projektszakember felelőssége. A minősítés lejárta előtt 3-6 hónappal a vizsgaközpont - az adatbázisában rendelkezésére álló e-mail címen - emlékezteti erre az oklevél birtokosát, és felkínálja a minősítés meghosszabbítását. A minősítés megújítására történő regisztráció az oklevél lejárata előtt esedékes, ami megfelelő indoklás esetén legfeljebb az oklevél érvényességét követő 6. hónap végéig halasztható. A megújításra történt regisztráció és az újabb minősítés megszerzése között is legfeljebb fél év telhet el.

A minősítés meghosszabbítása az első minősítésnél egyszerűbb, külön eljárás keretében zajlik, ennek részletei a "Minősítés megújítása" útmutatóban találhatók. Amennyiben a minősített nem él a megújítás lehetőségével, az oklevél lejáratával minősítése érvényét veszti.

 

A minősítés vizsgadíja:

A minősítés díja az ipmacert.hu honlap "Vizsgadíjak és kedvezmények" oldalán található.

 

A vizsgaközpont titoktartása:

A vizsgaközpont szigorúan bizalmasan kezeli a kérelmező által benyújtott összes papír alapú és elektronikus adatot és dokumentumot. A teljes dokumentáció kizárólag a vizsgaközpont munkatársai, az érintett vizsgabiztosok és döntéshozók, valamint panaszos esetekben a Panaszbizottság számára elérhetőek.

Kérdéseivel keressen minket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen!

Go to top