JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ IPMA D SZINT: PROJEKTSZAKÉRTŐ

 

 

KÖVETKEZŐ VIZSGA JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE

2018 ÁPRILIS 1.

jelentkezem >>

 

Érvényes 2014. június 16-tól visszavonásig.

készült: az IPMA Certfification Regulations and Guidelines 3.10, September 2010 elvárásai alapján, az ISO 17024:2003 személyi tanúsításra vonatkozó szabványának megfelelően.

 

Jelentkezési feltételek:

(ICRG 3.10 3.2)

  • Tapasztalat a projektmenedzsment kompetenciaelemeire vonatkozóan nem kötelező, de előnyős, ha a jelentkező már kipróbálta projektmenedzsment tudását a gyakorlatban.

 

Elvárt alapkompetenciák:

(ICRG 3.10 3.2)

A jelentkező tudása kiterjedjen minden IPMA kompetencia elemre, és képes legyen ezek gyakorlatban való alkalmazására:

• Bármely kompetencia elemre vonatkozóan képes legyen azokat alkalmazni, esetleg néhány területen specialistaként dolgozni.

• Képes legyen projekt team projekt tagjaként, vagy a projekt vezetésében tagként közreműködni.

• Széles körű projektmenedzsment tudással rendelkezzen, és képes legyen azokat a gyakorlatban használni.

 

A minősítés folyamatának áttekintése IPMA D szinten:

(ICRG 3.10 6.1)

szakaszok

lépések

1. Jelentkezés

Jelentkezési dokumentáció (jelentkezési lap, önéletrajz, referencia lista, önértékelés, Etikai Kódex elfogadása, vizsgadíj befizetésének igazolása) beadása.

2. Írásbeli vizsga

Részvétel a 4 órás írásbeli vizsgán (összesen 46 db feleletválasztós tesztkérdés és 9 db esszékérdés: 3-3-3 kompetencia területenként). Az írásbeli vizsgákat a kiírásban meghatározott módon: papír alapú vizsgaként vagy web-vizsgaként kell teljesíteni. A web-vizsgához a vizsgahelyszínére hozni kell saját laptopot, laptop töltővel, WIFI kapcsolódási képességekkel és már kipróbált internet böngészővel.

5. Értékelés és döntés a minősítésről

A két kijelölt vizsgabiztos összegzi értékeléseit, és írásos javaslatot tesz a vizsgaközpont felé. A vizsgaközpont dönt a javaslatokról. Az értékelések lezárását követő kb. 3-ik héten a vizsgaközpont kiértesíti a vizsgázót. A vizsgázok kitöltik a weben a "Vizsgaközpont értékelése" kérdőívet. Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont magyar és angol nyelvű oklevelet állít ki és ad át.

 

A részletes teendőket és a feltöltendő dokumentumokat illetően a weben történő regisztráció és jelentkezés során kap tájékoztatást. A regisztráció során kapott egyéni azonosítóval a vizsgázók a web-en követhetik saját minősítési folyamatuk előrehaladását.

 

Az IPMA D szint minősítéséhez kapcsolódó kiegészítő útmutatások:

(ICRG 3.10 6.1)

A személyes adatok között érdemes a jövőben várhatóan nem változó, magán e-mail címet (nem cégeset) megadni, mivel a vizsgaközpont ezen keresztül tartja a kapcsolatot a vizsgázóval.

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a szükséges személyes adatokat.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy:

  • megismerte a rá váró minősítési folyamatot,
  • hajlandó a minősítés során a minősítéséhez szükséges projektinformációt szolgáltatni, beleértve az esetlegesen nem projektmenedzsmenttel töltött időszakokat is,
  • hajlandó a vizsgadíjat (a kiállított számla ellenében) megfizetni,
  • magára nézve elfogadja az Etikai Kódexet,
  • hozzájárul vagy nem járul hozzá sikeres minősítése esetén nevének, oklevél számának és lejárati dátumának publikálásához az IPMACERT.HU web-listáján.

A jelentkezési folyamat lépései és részletei a jelentkezési web-oldalon találhatók.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a jelentkező felsőoktatásban nyert végzettségeit, egyéb oktatásokon és képzéseken nyert végzettségeit, szakmai képesítéseit és szakmai karrierjének részleteit. Tartalmaznia kell továbbá, hogy:

  • milyen projektmenedzsment képzésen, vagy a projektmenedzsment tárgyához tartozó képzésen vett részt,
  • milyen projektmenedzsment irodalmat tanulmányozott,
  • milyen projektmenedzsment körébe tartozó publikációi vannak. 

A referencia személyek listája alapján a kijelölt vizsgabiztosok annyi referencia személyt keresnek meg, amennyit szükségesnek látnak a vizsgázó jelentkezési feltételeinek és kompetenciáinak értékeléséhez. A listának tartalmaznia kell legalább 1 személyt, aki a megrendelői oldal képviselője és legalább 1 személyt, aki a projekt team tagja volt. Az adatok közt a referencia személy szervezetének, beosztásának, valamint telefonszámának és e-mail címének egyaránt szerepelnie kell. A referencia személyt a vizsgázónak érdemes előre tájékoztatnia arról, hogy vizsgaközpontunk várhatóan felkeresi.

Az önértékelést minden jelentkezőnek ki kell töltenie az IPMACERT.HU honlap "Jelentkezés" felületen. Az önértékelés során a saját tudását és tapasztalatát kell értékelnie minden, az ICB3.0 kompetencia rendszerben található elemet illetően.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell az Etikai Kódex elfogadásáról.

A jelentkezőnek igazolnia kell a vizsgadíj befizetését.

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0):

(ICRG 3.10 2.5)

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0, June 2006) a következő területeket öleli fel:

1 Projektmenedzsment technikái kompetencia terület (20 elem)

2 Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia terület (15 elem)

3 Projektmenedzsment kontextusa kompetencia terület (11 elem)

A kompetencia rendszer a honlapunkról letölthető.

 

Az IPMA D szint értékelése:

(ICRG 3.10 7.2.1.)

A vizsgázók minősítésekor a vizsgabiztosok az egyes kompetencia területekre adott értékeléseket a következő súlyozással veszik figyelembe:

1 Projektmenedzsment technikái kompetencia terület 70%

2 Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia terület 15%

3 Projektmenedzsment kontextusa kompetencia terület 15%

A vizsgabiztosok a vizsga egyes elemeit, azaz a teszt és esszék során nyert értékeléseket kompetencia területenként átlagolják és a fenti súlyokkal súlyozzák, majd az így kapott értékeket összesítik a tudásra vonatkozóan.

A tudás értékelésekor egy 0-10-ig terjedő skálán legalább 4,0 pontot kell szereznie a sikeres vizsgázónak.

Az önértékelést nem számítják be az értékelési pontrendszerbe.

Javasolt irodalom a minősítéshez:

Mind a négy IPMA szintre vonatkozóan ugyanaz a javasolt irodalom áll rendelkezésre, amely az IPMACERT.HU honlap "HU - Minősítés magyar nyelven" alatt található.

 

Visszalépés a minősítési folyamatból:

A minősítési folyamatban nincs lehetőség visszalépésre. Aki mégis amellett dönt, hogy nem kívánja folytatni a vizsgát, vagy kizárásra kerül szabálytalanság miatt, vagy elmulasztja a megadott határidő bármelyikét, illetve sikertelenül vesz részt a minősítésen, elveszti a befizetett vizsgadíjat, amelynek visszafizetésre nincs mód.

 

Sikertelen minősítés ismétlése:

Sikertelen vizsga részbeni ismétlése (pótvizsga):

A sikertelen vizsgát követően pótvizsgára csak az adott szint írásbeli részvizsgájára vonatkozóan van lehetőség. Pótvizsgára a sikertelen vizsgáról és a pótvizsga lehetőségéről tájékoztató e-mail értesítés megküldését követő 30 napig lehet jelentkezni.

A pótvizsga részletei a "Pótvizsgák eljárásrendje" alatt találhatók meg az ipmacert.hu honlapon.

 

Sikertelen vizsga teljes körű ismétlése:

A sikertelen minősítés teljes körű ismétlésére legkorábban a sikertelen minősítésről szóló értesítést követő 6 hónap eltelte után kerülhet sor. Az ismételt minősítés esetén a jelentkezőnek a teljes vizsgadíj befizetése mellett újra kell kezdenie a minősítési folyamatot.

 

A minősítés érvényessége IPMA D szinten:

(ICRG 3.10 6.1.6.2)

Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont névre szóló oklevelet állít ki magyar és angol nyelven, amelyek a kiállítást követő 5 évig érvényesek. Az oklevél átadásának/postázásának feltétele, hogy a vizsgázó kitöltse a vizsgaközpont által számára megküldött, a minősítés eljárásrendjére és működésére vonatkozó kérdőívet. Az érvényes minősítéssel rendelkezők nevét, az oklevél sorszámát és annak érvényesség lejárati dátumát a vizsgaközpont a sikeres vizsgázó jelentkezési lapon megtett írásos engedélyével az IPMACERT.HU honlap publikus "IPMACERT.HU érvényes minősítések adatbázisa" listájában teszi közzé és tartja karban.

 

A minősítés megújítása IPMA D szinten:

A minősítés megújításának alapvető feltétele, hogy a minősített személy igazolja, hogy a minősítés érvényességének ideje alatt folyamatosan gondoskodik saját projektmenedzsment szakmai fejlődéséről. Ennek keretében évente 35 órát szakmai önfejlesztéssel (pl. továbbképzéssel, konferencia részvétellel, tapasztalatcserével, szakirodalom olvasással, előadással vagy publikációval stb.) kell eltöltenie. A megújításhoz megkövetelt szakmai fejlesztési tevékenység felsorolását az “Oktatások és továbbképzések listája” sablonon, a megújításkor esedékes jelentkezési anyag részeként kell a vizsgaközpont felé benyújtani. A követhetőség és a valós, elegendő mértékű önfejlesztés érdekében vizsgaközpontunk határozottan javasolja e sablonnak rendszeres, naprakész vezetését közvetlenül a minősítés megszerzésétől kezdve! A sablon letölthető az ipmacert.hu oldalról.

A minősítés érvényességének figyelemmel kísérése kizárólag a minősített projektszakember felelőssége. A minősítés lejárta előtt 3-6 hónappal a vizsgaközpont - az adatbázisában rendelkezésére álló e-mail címen - emlékezteti erre az oklevél birtokosát, és felkínálja a minősítés meghosszabbítását. A minősítés megújítására történő regisztráció az oklevél lejárata előtt esedékes, ami megfelelő indoklás esetén legfeljebb az oklevél érvényességét követő 6. hónap végéig halasztható. A megújításra történt regisztráció és az újabb minősítés megszerzése között is legfeljebb fél év telhet el.

A minősítés meghosszabbítása az első minősítésnél egyszerűbb, külön eljárás keretében zajlik, ennek részletei a "Minősítés megújítása" útmutatóban találhatók. Amennyiben a minősített nem él a megújítás lehetőségével, az oklevél lejáratával minősítése érvényét veszti.

 

A minősítés vizsgadíja:

A minősítés díja az ipmacert.hu honlap "Vizsgadíjak és kedvezmények" oldalán található.

 

A vizsgaközpont titoktartása:

A vizsgaközpont szigorúan bizalmasan kezeli a kérelmező által benyújtott összes papír alapú és elektronikus adatot és dokumentumot. A teljes dokumentáció kizárólag a vizsgaközpont munkatársai, az érintett vizsgabiztosok és döntéshozók, valamint panaszos esetekben a Panaszbizottság számára elérhetőek.

Kérdéseivel keressen minket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen!

Go to top